Công khai thông tin luân chuyển, điều động

Tổng số văn bản: 13; Số trang: 1

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế

Tổng số văn bản: 3; Số trang: 1

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Công khai quy hoạch cán bộ

Số văn bản Ngày ký Trích yếu
1831-QĐ-TU 26/04/2019 Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tổng số văn bản: 1; Số trang: 1

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Công khai thông tin tuyển dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị

Số văn bản Ngày ký Trích yếu
351/KH-SCT 04/03/2019 Tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang
Tổng số văn bản: 1; Số trang: 1

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Công khai, việc bầu, bổ nhiệm CB, CC, VC

Tổng số văn bản: 0; Số trang: 0

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Số văn bản Ngày ký Trích yếu
Kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát

Tổng số văn bản: 1; Số trang: 1

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối