</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1863/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2017

V/v điều chỉnh thời gian đóng BHYT cho đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khăn

 

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

Thực hiện Công văn số 3891/BHXH-BT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg;

Nhằm đảm bảo cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được hưởng các quyền lợi BHYT kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và để thống nhất trong triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều chỉnh thời gian đóng, số tiền đóng BHYT kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến thời điểm liền kề với giá trị sử dụng của thẻ BHYT đã cấp cho các đối tượng nêu trên; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh trong việc tổng hợp và đối chiếu quyết toán kinh phí BHYT ngân sách nhà nước đóng trên giá trị thẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố: lập thủ tục điều chỉnh thời gian đóng BHYT, đối chiếu số tiền đóng BHYT tính theo giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trên cơ sở danh sách người tham gia BHYT đã đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017.

3. Giao Giám đốc Sở Y tế:

Chỉ đạo các Bệnh viện trong và ngoài công lập, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tuyên truyền, thông tin đến tất cả người dân khám bệnh, chữa bệnh thuộc các đối tượng nêu trên, nếu có phát sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến thời điểm được cấp thẻ BHYT thì cung cấp hóa đơn, chứng từ cho cơ quan BHXH để được hướng dẫn thanh toán trực tiếp và được hưởng quyền lợi BHYT theo đúng quy định.

4. Giao Giám đốc Sở Tài chính:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đối chiếu và quyết toán kịp thời kinh phí BHYT cho các đối tượng nêu trên, giá trị thẻ BHYT tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KGVX.LHT

D/HOANGTUAN\2017\CONGVAN\BHXH TINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                   Đồng Văn Thanh