</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 151/BC-UBND Hậu Giang, ngày 3 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh,

tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2017

và một số nhiệm vụ tháng 11 năm 2017

 
 

 

 


I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

1. Các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì và dự 71 cuộc họp các loại[1], so với tháng trước tăng 23 cuộc (71/48); lũy kế trong 10 tháng năm 2017 là 587 cuộc họp các loại; tăng 68 cuộc (587/519) họp, lễ, hội nghị và làm việc so với cùng kỳ.

2. Ban hành văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh

UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh đã ban hành 910 văn bản, giảm 130 văn bản so tháng trước[2]; tăng 36 văn bản so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đầu năm 2017 đã ban hành 9.880 văn bản, tăng 1.010 văn bản (9.880/8.870) so với cùng kỳ.

II.    TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10

1.      Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đã xuống giống dứt điểm vụ Thu Đông được 52.471 ha, vượt 4,94% so kế hoạch; đã thu hoạch 32.520 ha, năng suất ước 4,917 tấn/ha, tăng 0,29% so cùng kỳ.

Niên vụ mía năm 2017 đã xuống giống được 10.781 ha, giảm 61,19 ha so cùng kỳ[3], nhưng vượt 2,7% KH. Đã thu hoạch được 2.796 ha. Năng suất bình quân 104 tấn/ha (cùng kỳ năm 2016 là 102 tấn/ha). Giá mía nguyên liệu các nhà máy thu mua với giá từ 1.150 đồng/kg - 1.300 đồng/kg (cùng kỳ 2016 là 1.200 - 1.250 đồng/kg).

Diện tích trồng rau màu được 20.326 ha, vượt 7% KH, tăng 22% so cùng kỳ; đã thu hoạch đạt 14.216 ha, ước sản lượng được 184.808 tấn, đạt 79,3% KH, tăng 7% so cùng kỳ. Tổng diện tích cây ăn trái đạt 39.803 ha, vượt 16% kế hoạch, tăng 8,9% so cùng kỳ, trong đó cây có múi được 17.949 ha[4].

Về chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ và đạt cao so kế hoạch, trong đó: đàn heo có 148.017 con, tăng 4,85% so cùng kỳ, đạt 98,7% KH; đàn gia cầm 3,754 triệu con, tăng 0,51% so cùng kỳ, đạt 89,5% KH[5].

Diện tích nuôi thủy sản được 7.129 ha, tăng 1,23% so với cùng kỳ, vượt 1,18% KH, sản lượng ước được 55.978 tấn, tăng 1,91% so với cùng kỳ, đạt 88,9% KH[6].

Về xây dựng nông thôn mới, đã công nhận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới, tổng số xã được công nhận trong 10 tháng năm 2017 là 03 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh là 20/54 xã; UBND tỉnh tiếp tục tổ chức đoàn công tác khảo sát, kiểm tra tiến độ, đôn đốc thực hiện các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay tình hình sạt lở bờ sông diễn ra rất nghiêm trọng, đã xảy ra 26 điểm sạt lở (huyện Châu Thành: 20 điểm, Phụng Hiệp: 02 điểm, Châu Thành A: 03 điểm và thị xã Ngã Bảy: 01 điểm). Tổng chiều dài: 579m; tổng diện tích mất đất: 3.240 m2; có 01 người chết; Nhà sập: 91 căn, tốc mái: 157 căn, tổng thiệt hại từ đầu năm đến nay hơn 6,416 tỷ đồng.

2.                  Về công nghiệp, đầu tư

Giá trị sản xuất công nghiệp ước trong tháng ư­ớc thực hiện được 2.684,8 tỷ đồng, tăng 1,67% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng thực hiện được 23.484 tỷ đồng, tăng 12,29% so cùng kỳ, đạt 83,57% KH, trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 9,7%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 10,37%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,83%. Ước thực hiện cả năm 2017 được 29.119 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ, vượt 3,6% KH[7].

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 2,95% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng tăng 9,43%.

Trong tháng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 124 doanh nghiệp, tổng vốn 151 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng cấp mới 626 doanh nghiệp, tổng vốn 2.149 tỷ đồng, so với cùng kỳ về số lượng doanh nghiệp giảm 02 doanh nghiệp nhưng tổng vốn tăng 813 tỷ đồng so với cùng kỳ; trong tháng có 07 doanh nghiệp giải thể với tổng số vốn là 4,8 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng có 84 doanh nghiệp giải thể, tổng vốn 63,8 tỷ đồng, tăng 24 doanh nghiệp so với cùng kỳ; có 02 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, trong 10 tháng có 58 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 26 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng thực hiện được 1.300,7 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng thực hiện được 14.131,4 tỷ đồng, tăng 9,15% so cùng kỳ[8], đạt 85% KH. Ước thực hiện cả năm 2017 được 16.650,8 tỷ đồng, tăng 7,14% so cùng kỳ, vượt 1,5% KH.

3.                  Về thương mại, giá cả, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ thực hiện trong tháng được 2.593 tỷ đồng, giảm 3,8% so tháng trước[9]; lũy kế 10 tháng thực hiện được 26.813,8 tỷ đồng, tăng 4,79% với cùng kỳ, đạt 83,4% KH. Ước thực hiện năm 2017 được 32.157 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ, vượt 0,02% KH.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trực tiếp ước thực hiện tháng 10 được 87,019 triệu USD, giảm 8,4% so với tháng trước[10]; lũy kế 10 tháng thực hiện được 852,523 triệu USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ[11] vượt 22% KH. Ước cả năm 2017 thực hiện được 1.050,975 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ, vượt 50,6% KH.

Vận chuyển hàng hóa trong tháng được 929.258 tấn, tăng 9,2% so tháng trước; lũy kế 10 tháng thực hiện được 8,162 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ. Ước cả năm thực hiện được 10,279 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách thực hiện được 9,124 triệu lượt hành khách, tăng 2,5% so tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt 91.386 triệu lượt hành khách, tăng 5,5% so cùng kỳ. Ước cả năm 2017, thực hiện được 110,471 triệu lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong 10 tháng tổng doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải được 866 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ; ước cả năm 2017, tổng doanh thu 1.077,8 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 0,05% so với tháng trước[12], tăng 3,57% so với tháng 12 năm 2016; bình quân 10 tháng năm 2017 so với 10 tháng năm 2016 tăng 4,23%.

4.                  Về tài chính, ngân sách

Tính đến ngày 20/10/2017, tổng thu ngân sách là 6.221 tỷ đồng, vượt 17,29% dự toán HĐND tỉnh giao, (nếu loại trừ tồn quỹ ngân sách năm 2016 mang sang 162,3 tỷ đồng thì tổng thu ngân sách 10 tháng là 6.058,8 tỷ đồng, vượt 14,23% dự toán HĐND tỉnh giao); trong đó: thu nội địa được 2.302,6 tỷ đồng, đạt 83,13% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó, còn 05/12 nguồn thu đạt thấp: thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt khoảng 50%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: khoảng 52%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh khoảng 53%; lệ phí trước bạ khoảng 56%.

Tính đến ngày 20/10/2017, tổng chi ngân sách địa phương là 4.235,8 tỷ đồng, đạt 86,7% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó: chi xây dựng cơ bản là 1.300 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn 10.202 tỷ đồng, tăng 20,43% so với cuối năm 2016. Tổng dư nợ cho vay 19.878 tỷ đồng, tăng 11,49% so với cuối năm 2016, nợ xấu 360 tỷ đồng, chiếm 1,81%.

5.       Về văn hóa - xã hội

Tập trung tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, lễ kỷ niệm, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; vận động động Nhân dân tham gia BHYT...

16.174 lượt khách du lịch đến Hậu Giang (trong đó, có 785 lượt khách quốc tế; 15.389 lượt khách nội địa), đạt doanh thu hơn 5,9 tỷ đồng, tăng 0,6 tỷ so với cùng kỳ, lũy kế 10 tháng có 290.618 lượt khách đến Hậu Giang, đạt doanh thu 105,9 tỷ đồng, tăng 89.658 lượt khách và 47,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Giải quyết việc làm mới cho 1.701 lao động, lũy kế 14.612 lao động, đạt 97,41% KH, trong đó, có 06 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, lũy kế 71 lao động, đạt 101,4% KH.

 Về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã phê duyệt được 135 lớp, với 3.315 học viên (phi nông nghiệp 89 lớp, với 2.165 học viên; nông nghiệp 46 lớp, với 1.150 học viên); khai giảng được 128 lớp với 3.155 học viên, tăng 1.130 học viên so với cùng kỳ.

UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý và nắm bắt thông tin về số lượng, tình hình việc làm, biến động của bộ đội sau khi xuất ngũ, cung cấp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tạo điều kiện để các đơn vị được đến tư vấn, hướng nghiệp cho bộ đội; đề xuất Bộ Quốc phòng về việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý Thẻ học nghề.

Trợ cấp thường xuyên cho 27.293 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 10 tỷ đồng, lũy kế 270.870 lượt đối tượng, với tổng số tiền hơn 98,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/10/2017, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 78,47%, vượt 0,47 KH (KH 78%), tăng 11,1% (60.825 người) so với cùng kỳ.

Khám, chữa bệnh cho 191.972 lượt người, lũy kế là 1,9 triệu lượt, đạt 96,32% KH năm;

Ghi nhận: 42 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 06 ca so với tháng trước, lũy kế 368 ca, tăng 100 ca so với cùng kỳ; 101 ca bệnh tay - chân - miệng, tăng 45 ca so với tháng trước, lũy kế là 527 ca, tăng 76 ca so với cùng kỳ.

Tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu 02 đề tài[13], lũy kế 10 tháng, đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã xét duyệt 18 đề tài, dự án[14]; nghiệm thu 11 đề tài, dự án[15].

6.      Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

Thực hiện tốt việc tham mưu tổng kết, sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương theo Kế hoạch số 38-KH/TU của Tỉnh ủy; hoàn chỉnh Danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017...

Phối hợp công bố Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Thường trực UBND tỉnh đã có nhiều cuộc họp và văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2017 trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ và một số sở đã tiến hành kiểm tra tại 67 đơn vị, trong đó có 10/19 đơn vị cấp sở, 8/8 đơn vị cấp huyện và 49/76 đơn vị cấp xã.

Về thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2017, đến ngày 20/10/2017, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp được 146 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 94 nhiệm vụ, đạt 64,4%; số nhiệm vụ chưa thực hiện, quá hạn là 44 nhiệm vụ[16]; số nhiệm vụ chưa thực hiện, chưa đến hạn là 8 nhiệm vụ.

7.      Về quốc phòng - an ninh

Phát hiện 23 vụ phạm tội[17], điều tra làm rõ 19 vụ, bắt xử lý 23 đối tượng, tăng 04 vụ so với tháng trước; lũy kế 10 tháng, phát hiện 205 vụ, giảm 29 vụ so với cùng kỳ.

Xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 07 người, bị thương 08 người, so với tháng trước tăng 13 vụ, tăng 07 người chết, tăng 06 người bị thương; lũy kế 10 tháng, xảy ra 99 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 47 người; so với cùng kỳ tăng 45 vụ, tăng 21 người chết, tăng 19 người bị thương...

Toàn tỉnh đã tiếp 275 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, tăng 32 lượt so với tháng trước, lũy kế 10 tháng là 2.630 lượt, tăng 646 lượt so với cùng kỳ.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh phát sinh 140 đơn, giảm 09 đơn so với tháng trước, số đơn tháng trước chuyển sang là 43 đơn, nâng tổng số đơn lên 183 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 105 đơn[18], lũy kế là 597 đơn, tăng 31 đơn so với cùng kỳ; Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã xác minh, kết luận, kiến nghị, giải quyết: 43/88 đơn khiếu nại, đạt 48,9%, lũy kế đã giải quyết được 481/526 đơn, đạt 91%; 02/02 đơn tố cáo, đạt 100%, lũy kế đã giải quyết 14/14 đơn, đạt 100%; 07/15 đơn phản ánh, kiến nghị, đạt 46,66%, lũy kế đã giải quyết được 53/61 đơn, đạt 86,88%.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong tháng 10 và 10 tháng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2017, các lĩnh vực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, ngoài các chỉ tiêu được tính vào cuối năm, đã có 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (Tổng thu ngân sách (117,29%); Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa (122%); Chỉ số giá tiêu dùng(117,6%); dân số trung bình (100%); số đạt chuẩn quốc gia về y tế (100%); tỷ lệ che phủ rừng (100%), tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh (100%); Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị (100%), công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (100%), 02 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch (tổng vốn đầu tư toàn xã hội(85%), số lao động được tạo việc làm (97,41%); tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch...

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá thị trường một số nông sản không ổng định; thu nội địa một số nguồn đạt thấp, giá trị giải ngân chưa đạt tiến độ theo kế hoạch (toàn tỉnh đạt 60,43%, có 9 đơn vị cấp tỉnh và huyện Long Mỹ có giá trị giải ngân dưới 50%); tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc sốt xuất huyết, tay - chân - miệng tăng so với cùng kỳ; số vụ phạm tội tăng so với tháng trước; tai nạn giao thông tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ; số lượt người khiếu nại, tố cáo, đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ, tình hình sạt lở tiếp tục diễn ra rất phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân…

II. MỘT SỐ NHỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 11

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.       Về lĩnh vực kinh tế

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ lúa Thu Đông và hoàn chỉnh kế hoạch xuống giống vụ lúa Đông - Xuân, trong đó chú ý cơ cấu giống và lịch thời vụ; quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra, khuyến cáo các loại dịch bệnh trên động, thực vật, thủy sản và hướng dẫn nông dân phòng trị kịp thời; tiếp tục theo dõi tình hình chăn nuôi tại các địa phương để có khuyến cáo người dân tái đàn hợp lý, đảm bảo nguồn cung trong tỉnh vào các dịp lễ, Tết cuối năm; theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng bao tiêu nông sản đã ký kết và tiếp tục kêu gọi thêm các doanh nghiệp bao tiêu nông sản cho nông dân. Tăng cường công tác dự báo về phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại đến mức thấp nhất.

Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các xã nông thôn mới còn lại theo kế hoạch năm 2017; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới đã tổ chức tọa đàm năm 2017[19]; sớm thực hiện dự án hợp tác về mô hình thí điểm làng nông thôn mới; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án, chương trình, đề án lĩnh vực nông nghiệp; quan tâm triển khai xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tiếp tục thực hiện nhanh, đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

Hoàn chỉnh, trình thông qua các kế hoạch đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó đặc biệt lưu ý thủ tục đầu tư theo quy định.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và Công văn số 1628/UBND-TH của UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm, bức xúc.

Chủ động theo dõi diễn biến giá cả thị trường và công tác bình ổn thị trường năm 2017. Tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý chất lượng hàng hóa; quản lý giá bán theo giá niêm yết, xử lý các vi phạm về giá;...

Đẩy nhanh tiến độ công tác thu ngân sách Nhà nước, nhất là các nguồn thu đạt thấp; tập trung thu hồi nợ đọng thuế. Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.

Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảm bảo hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững, trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế kinh tế - xã hội ở địa phương. Duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu ở mức cho phép.

2.                  Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tiếp tục tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm trong tháng 11[20]; công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017,…

Tập trung rà soát, kiểm tra, hoàn thành chỉ tiêu về tổng số trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục, trong đó có  tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, chú ý công tác chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định; tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm; Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020; triển khai thực hiện Đề án “xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030”; phối hợp tổ chức ngày Hội đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ động xây dựng Kế hoạch Mừng đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; trong đó, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân tộc...

3.                  Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết theo Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Tỉnh ủy về tổ chức sơ kết các nhiệm vụ công tác, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trong năm 2017;

Tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 theo đúng quy định.

Về công tác cải cách hành chính, phúc tra tình hình khắc phục các hạn chế trong chỉ số cải cách hành chính, chuẩn bị cho Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động…

Rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của tỉnh; trong đó có nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018; của UBND tỉnh năm 2018, tham mưu xây dựng Chương trình làm việc của Chính phủ năm 2018... đảm bảo triển khai nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tháng 12/2017.

4.                  Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo áp dụng các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ lập lại trật tự an toàn, giảm tai nạn giao thông, kiềm chế không tăng tổng số vụ; tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm, cháy, nổ....

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; thường xuyên kiểm tra công tác giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại các Trường THPT trên địa bàn tỉnh,...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch; tăng cường đối thoại, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở cơ sở; đảm bảo ổn định tình hình an ninh - chính trị những tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng và một số nhiệm vụ tháng 11 năm 2017./.

 

­­­­­­­

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);    

- Ban Chỉ đạo TNB;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng;

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;        

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, TH.HG                                   

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh1. Gồm: 25 cuộc hội nghị, cuộc họp và lễ; 16 buổi làm việc với sở, ngành và địa phương; 05 buổi kiểm tra, khảo sát; 09 buổi đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; 16 buổi tiếp và làm việc với Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, địa phương và Đoàn công tác nước ngoài.

2. Gồm: 02 văn bản quy phạm pháp luật, 139 Quyết định, 04 Kế hoạch, 17 Báo cáo, 172 Công văn và 576 văn bản hành chính khác; Văn phòng UBND tỉnh đã phát hành 17 Thông báo về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương.

[3]. Nguyên nhân diện tích mía giảm so với cùng là do cây mía gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm từ các vụ trước nên một số hộ trồng mía chuyển sang trồng cây khác.

[4]. Bao gồm: cây Bưởi: 2.411 ha, Cam: 12.404ha, Quýt: 1.297ha, Chanh: 1.837ha, cây khóm 1.895ha; cây nhãn 688 ha; xoài 3.138 ha; mít 739 ha; Mãng cầu 731 ha; cây khác 14.663 ha (cây dừa 2.742 ha).

[5]. Nguyên nhân đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng là do giá heo giống hiện nay giảm nên người chăn nuôi tiếp tục tái đàn nuôi trở lại để phục vụ thị trường trong dịp Tết; đàn gia cầm tăng so cùng kỳ là do các hộ chăn nuôi an tâm khi dịch cúm gia cầm không xảy ra nên mở rộng quy mô đàn.

[6]. Nguyên nhân sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chủ yếu là do diện tích nuôi thủy sản ao mương thường và các loại thủy sản nuôi thâm canh, nuôi thả ruộng tăng hơn cùng kỳ.

[7]. Nguyên nhân 10 tháng tăng so với cùng kỳ là do trong năm có hơn 04 doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động và 03 doanh nghiệp đang trong giai đoạn chạy thử; môi trường kinh doanh thuận lợi đã thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mở rộng tăng công suất nhà máy đóng góp giá trị rất lớn vào giá trị chung của toàn tỉnh.

[8]. Nguyên nhân vốn đầu tư tháng 10 tăng so với tháng trước là do các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, triển khai nhanh các dự án thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ mới được bổ sung trong tháng 9 năm 2017.

[9]. Nguyên nhân tổng mức bán lẻ giảm so với tháng trước là bắt đầu vào mùa nước nổi, mưa nhiều không thuận lợi cho hoạt động kinh doanh; giá cả của các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: thịt, cá,... đang ở mức thấp nên ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

[10]. Nguyên nhân xuất nhập khẩu tháng 10 giảm là tình hình thời tiết diễn biến không thuận lợi làm giảm sản lượng nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu; nguồn cung thiếu hụt, không đa dạng đã làm cho giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tăng chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp khiến giá thành sản phẩm ở mức cao khó có thể cạnh tranh được với các sản phẩm của các nước khác trong khu vực trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, việc thị trường Mỹ áp thuế chống bán phá cao đối với sản phẩm Tôm chế biến các loại xuất khẩu của Việt Nam và việc dựng lên nhiều rào cản thương mại khác đã gây ảnh hưởng lớn, buộc các doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian và công sức trong việc tìm kiếm thị trường tiềm năng khác để thay thế.

[11]. Trong đó: xuất khẩu hàng hoá trực tiếp được 537,912 triệu USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ; nhập khẩu trực tiếp được 261,962 triệu USD, tăng 49,2% so với cùng kỳ.

[12]. Nguyên nhân do các mặt hàng: lương thực: tăng 0,4%; may mặc:tăng 0,95%; nhà ở, điện, nước, chất đốt: tăng 0,43%; thiết bị đồ dùng gia đình: tăng 0,25%.

[13]. (1) Ứng dụng thông tin địa lý GIS phục vụ đánh giá hiện trạng và cảnh báo một số dịch hại cây lúa tỉnh Hậu Giang; (2) Phát triển các dòng vi sinh bản địa có lợi trong đất cho việc ứng dụng các mô hình luân canh bền vững trên đất phèn tỉnh Hậu Giang.

[14]. 15 đề tài, dự án cấp tỉnh; 03 dự án cấp bộ;

[15]. 10 đề tài cấp tỉnh; 01 dự án cấp bộ

[16] Sở: Công Thương (03); Giao thông (01); Kế hoạch và Đầu tư (06); Nội vụ (06); Tài chính (04); Tài nguyên và Môi trường (15); Thông tin và Truyền thông (01); Xây dựng (01); ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh (01) UBND: huyện Châu Thành (01); thị xã Ngã Bảy (01);  thành phố Vị Thanh (01); huyện Phụng Hiệp (03)

[17]. 01 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, 02 vụ án rất nghiêm trọng; 20 vụ án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng.

[18]. Trong đó có: 88 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 15 đơn phản ánh, kiến nghị.

[19]. Mô hình tôm lúa; phát triển bền vững cây trồng, vật nuôi; phát triển bền vững vùng lúa chất lượng cao tăng thu nhập cho nông dân

[20]. Ngày pháp luật Việt Nam, ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; ngày Nhà giáo Việt Nam; ngày khởi nghĩa Nam Kỳ; ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam...