</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 21/UBND-NC Hậu Giang, ngày 4 tháng 1 năm 2018

V/v bổ sung kinh phí trang phục thanh tra năm 2017 cho Sở Tư pháp

 

                       

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Tư pháp.

 

Xét Công văn số 3321/STC-HCSN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí trang phục thanh tra năm 2017 của Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung kinh phí trang phục thanh tra năm 2017 (phần chênh lệch) cho Sở Tư pháp theo đề nghị của Sở Tài chính, với tổng số tiền là: 6.120.000 đồng (sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng), từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:                                     

- Như trên;

- Kho bạc NNHG;

- Lưu: VT, NC. H

E:\2018\Văn bản\1. Sở Tư pháp\2.\

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

               Đồng Văn Thanh