</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 25/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 5 tháng 1 năm 2018

V/v hợp tác thông tin, tuyên truyền năm 2018

                                        

 

                                   Kính gửi:

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Sở Tài chính.

 

 

Xét các văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông: Công văn số 676/STTT-TTBCXB ngày 21 tháng 11 năm 2017 về việc xin chủ trương ký    kết hợp tác thông tin, tuyên truyền năm 2018 và Báo cáo số 285/BC-STTTT ngày 07 tháng 12 năm 2017 về kết quả hợp tác thông tin, tuyên truyên năm 2017 và đề xuất phương hướng hợp tác thông tin, tuyên truyền năm 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 27 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương tiếp tục hợp tác thông tin, tuyên truyền năm 2018 giữa tỉnh Hậu Giang với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Sài Gòn Giải Phóng theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông. Giao Giám đốc Sở Tài chính  phối hợp thẩm định và đề xuất kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ tình hình thực tế    yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn các cơ quan báo chí khác liên hệ với sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hợp tác tuyên truyền khi có nhu cầu./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KGVX. HN

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

        Đồng Văn Thanh