</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 4/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 5 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn                                 tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc các dự án liên quan đến                        ngành Tài nguyên và Môi trường

 
 

 


Ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng phần đất mở rộng Nhà máy sản xuất đường cồn (etanol), gas CO2, phân bón vi sinh tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp thị xã Long Mỹ. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND thị xã Long Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Đối với phần diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng                giai đoạn 1 (khoảng 20.933,2m2):

- Thống nhất cho Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát không thực hiện ký quỹ theo quy định đối với phần diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

- Đề nghị Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát phối hợp với UBND thị xã Long Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập thủ tục thuê đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1349/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26 tháng 9 năm 2017 để được cấp thẩm quyền cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Đối với phần diện tích đất giai đoạn 2 (chưa giải phóng mặt bằng):

- Đề nghị Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát:

+ Liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện ký quỹ theo quy định.

+ Có văn bản cam kết thời gian chuyển tiền vào tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trước khi UBND thị xã Long Mỹ ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo kinh phí chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định, gửi văn bản cam kết về UBND thị xã Long Mỹ và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị tư vấn cùng các đơn vị liên quan bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất thuộc tuyến đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ cống Hai Thiên đến bến đò sông Cái Lớn) bị ảnh hưởng dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

+ Đối với phần diện tích đất giao thông hiện hữu: tiến hành thủ tục cho Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát thuê đất sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án.  

+ Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan sớm thực hiện giải phóng mặt bằng đối với nhà máy xay xát của hộ Nguyễn Thị Viện; đồng thời, có văn bản gửi Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát thông báo tổng số tiền giải phóng mặt bằng để đơn vị thực hiện chuyển tiền theo văn bản đã cam kết.

3. Về di dời lưới điện trung - hạ áp: giao UBND thị xã Long Mỹ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan thực hiện đầu tư xây dựng mới Hệ thống đường dây điện phục vụ Cụm công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp thị xã Long Mỹ và các hộ dân khu vực xung quanh, với tổng kinh phí khoảng 1,554 tỷ đồng (trong đó: nguồn thu vượt tiền sử dụng đất của thị xã khoảng 1,030 tỷ đồng, nguồn kinh phí bồi thường đường dây điện hiện hữu của Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát khoảng 524 triệu đồng).

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Ngọc Điệp