</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2260/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý xe ô tô Biển số 95A-0093 do Trung tâm dịch vụ                              việc làm tỉnh Hậu Giang đang quản lý và sử dụng

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ V/v quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Tài chính V/v hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Công văn số 7544/BTC-QLCS ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc rà soát, sắp xếp lại xe ô tô theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg;

Căn cứ Công văn số 1041/BTC-QLCS ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô và mua sắm xe ô tô năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3183/STC-QLGCS ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận thanh lý xe ô tô Biển số 95A-0093 do Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang đang quản lý và sử dụng, với các nội dung như sau:

 

- Danh mục tài sản thanh lý:

Tên tài sản

Nhãn hiệu

Nguyên giá

(đồng)

Năm

sản xuất

Năm đưa

vào sử dụng

Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán

(đồng)

Xe phục vụ chung

Nissan 06

228.007.000

1992

1994

0

- Phương thức thanh lý tài sản: thực hiện theo quy định.

- Quản lý, sử dụng tiền thu được từ thanh lý: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Tài chính xác định giá thanh lý theo quy định; đồng thời, hướng dẫn Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang thực hiện quy trình thủ tục thanh lý theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận:                                                                          

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KT.THH

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

          Trương Cảnh Tuyên