</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 109/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 17 tháng 1 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính
năm đầu của thời kỳ ổn định cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

 
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2017 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 04/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm đầu của thời kỳ ổn định cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Đơn vị được phân loại là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 của đơn vị là: 1.791.000.000 đồng (một tỷ bảy trăm chín mươi mốt triệu đồng).

 (Đính kèm Phụ lục chi tiết)

Điều 3. Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp của đơn vị và kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định.

Điều 4. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT. KGVX. DM

  d\văn - xã 2017\LĐTBXH\QĐ\t1\

  QĐ giao quyen tu chu TTCTXH

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Văn Tuấn