</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1093/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2017

V/v phê duyệt bổ sung định mức
chi phí đào tạo nghề và đơn vị
đào tạo nghề cho lao động nông thôn

                        Kính gửi:

                                            - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

                                            - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

                                            - Giám đốc Sở Tài chính;

                                            - Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

Xét Tờ trình số 48/TTr.SLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề,
định mức chi phí đào tạo và đơn vị đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017,
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung định mức chi phí đào tạo nghề (nông nghiệp,
phi nông nghiệp) và đơn vị tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2017 theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Đính kèm Phụ lục)

2. Giao Giám đốc Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính cùng sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NN Hậu Giang;

- Lưu: VT, KGVX. DM.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Đồng Văn Thanh