</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1247/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2017

V/v điều chỉnh kinh phí thực hiện hỗ trợ giao dịch việc làm sang thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

 

      

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét Công văn số 1618/STC-HCSN ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài chính về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện hỗ trợ sàn giao dịch sang thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động cho đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đề nghị của Sở Tài chính, cụ thể như sau:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm: Điều chỉnh giảm kinh phí Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm (hỗ trợ giao dịch việc làm): - 102.000.000 đồng.

- Bổ sung kinh phí thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động thuộc Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm: 102.000.000 đồng.

2. Giao Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NNHG;

- Lưu: VT, KGVX.KPhung

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                 Đồng Văn Thanh