</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1763/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 5 tháng 10 năm 2017

V/v phê duyệt định mức chi phí và đơn vị tham gia đào tạo nghề cho thanh niên có Thẻ tham gia học nghề

                               Kính gửi:

                                                   - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;                                      

                                                   - Giám đốc Sở Tài chính;

                                                   - Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

Xét Tờ trình số 70/TTr.SLĐTBXH ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ngành nghề, định mức chi phí đào tạo và đơn vị đào tạo trình độ sơ cấp cho thanh niên có Thẻ tham gia học nghề giai đoạn 2017 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề và đơn vị tham gia đào tạo nghề (lái xe ô tô) cho thanh niên có Thẻ tham gia học nghề trình độ sơ cấp trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Đính kèm Phụ lục)

2. Giao Giám đốc Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính cùng sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở NN&PTNT;

- Bộ CHQS tỉnh;

- CA tỉnh;

- Kho bạc NN Hậu Giang;

- Lưu: VT, KGVX. DM.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

   Đồng Văn Thanh