</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1778/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 9 tháng 10 năm 2017

V/v tạm ứng kinh phí hỗ trợ chi đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2016

                          Kính gửi:

                                           - Giám đốc Sở Tài chính;

                                           - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét Công văn số 2284/STC-HCSN ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Sở
Tài chính về việc tạm ứng kinh phí chi đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ học nghề năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất tạm ứng kinh phí cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ chi đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2016 theo đề nghị của Sở Tài chính, với tổng số tiền là: 1.172.200.000 đồng (một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu
hai trăm nghìn đồng)
, từ nguồn tồn quỹ ngân sách tỉnh.

2. Giao Giám đốc Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NN Hậu Giang;

- Lưu: VT, KGVX. DM.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

               Đồng Văn Thanh