</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 178/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh
tại
Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Cùng tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch
Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh; Thường trực UBND, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp
và cơ quan báo, đài tỉnh.

Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu, thảo luận của các ngành, đơn vị, địa phương dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh kết luận như sau:

1. Về kết quả đạt được:

Công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn tỉnh thời gian qua  đạt được những kết quả nhất định. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương đã quan tâm, chỉ đạo khá sâu sát công tác này, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho thanh niên xuất ngũ tham gia học nghề và
tìm việc làm, góp phần ổn định đời sống, giữ vững quốc phòng, an ninh.

2. Về tồn tại, hạn chế:

- Việc chuyển tiếp quản lý công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ còn bị động, dẫn đến việc phối hợp thực hiện giữa các đơn vị còn nhiều lúng túng,
nhất là về kinh phí.

- Một số địa phương chưa thật sự vào cuộc trong triển khai các chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề; việc quản lý, nắm bắt thông tin của đối tượng còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ.

- Công tác tư vấn hướng nghiệp cho bộ đội từng lúc chưa hiệu quả; danh mục nghề còn hạn chế; khâu giải quyết việc làm sau khi học nghề gặp nhiều khó khăn.

3. Hướng tới:

Giao các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục phối hợp
triển khai thực hiện hiệu quả hơn công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý và nắm bắt thông tin về số lượng, tình hình việc làm, di, biến động của bộ đội sau khi xuất ngũ, cung cấp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tạo điều kiện để các đơn vị được đến tư vấn, hướng nghiệp cho bộ đội; đề xuất Bộ Quốc phòng chuyển Thẻ học nghề về
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Nắm số lượng bộ đội xuất ngũ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phân loại
và thông tin cho cơ sở đào tạo nghề để định hướng nghề nghiệp cho đối tượng; chủ động phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đào tạo, đảm bảo
đúng, đủ, kịp thời.

- Quản lý chặt chẽ công tác đào tạo nghề, nhất là trong khâu tư vấn
hướng nghiệp và lựa chọn các doanh nghiệp đào tạo phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng theo học.

- Có văn bản kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12
năm 2016 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP đảm bảo hợp lí.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng danh mục, định mức kinh tế - kỹ thuật, chi phí đào tạo cho từng nghề, đảm bảo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu đào tạo.

c) Sở Tài chính:

- Thống nhất tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2016 (1.172.200.000 đồng).

- Hiện nay, Bộ Tài chính đã có Công văn trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2016, với số tiền là 5.308.000.000 đồng, từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngân sách Trung ương năm 2017; giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, khi có kinh phí bổ sung thì sớm chi trả cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; có giải pháp xử lý dự toán kinh phí năm 2017, 2018.

d) Công an tỉnh:

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn về đào tạo nghề đến công an xuất ngũ được biết, tham gia đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiến nghị Bộ Công an về mức hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với công an xuất ngũ lên bằng 12 tháng lương cơ sở (tương đương với bộ đội xuất ngũ).

đ) Chi nhánh NHCSXH tỉnh: tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương để
ưu tiên cho vay đối với bộ đội sau khi được đào tạo nghề hoặc bộ đội có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

e) UBND huyện, thị xã, thành phố: rà soát, nắm lại số lượng thanh niên xuất ngũ tại địa phương, tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm để có hướng hỗ trợ phù hợp, đặc biệt là các đối tượng chưa học nghề, thất nghiệp.

g) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: tăng cường công tác tuyên truyền,
tư vấn, giới thiệu, tuyển sinh đối với thân nhân và thanh niên trong thời gian thích hợp; chú ý đào tạo những ngành nghề có chất lượng và đảm bảo đầu ra cho thanh niên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đến sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương được biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;

- Như thành phần tham dự;

- Lưu: VT, KGVX, DM.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

          Nguyễn Hoàng Thoại