</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/TTR-UBND Hậu Giang, ngày 3 tháng 1 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu
Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động

 
 

 

 


                        Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Thực hiện Quyết định số 2439/QĐ-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017;

Xét Công văn số 3198/STC-HCSN ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Sở     Tài chính về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu
Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017,

Nhằm đảm bảo kịp thời bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị trực thuộc, từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung nguồn kinh phí nêu trên, với tổng số tiền là: 636.000.000 đồng (sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng).

(Đính kèm Phụ lục chi tiết)

Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.

(Đính kèm file Quyết định số 2439/QĐ-BTC, Công văn số 3198/STC-HCSN)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở: TC, LĐTBXH;

- Lưu: VT, KGVX. DM

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

((Đã ký)

 

 

    Trương Cảnh Tuyên