ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 876/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2011
                 

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 14 cá nhân

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho 08 tập thể và 14 cá nhân, kèm theo tiền thưởng 1.660.000 đồng cho mỗi tập thể830.000 đồng cho mỗi cá nhân (có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động

vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

           (Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hậu Giang).

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hậu Giang; tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

­Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu VT, TH.CT

D\hmctKT\2011\BanvstboPhunu\visutboPnu 2006-2010

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                           

                             Trần Thành Lập

                              

 

 

                           DANH SÁCH 08 TẬP THỂ, 14 CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: …… /QĐ-UBND ngày …… tháng 5  năm 2011

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

 

 


Tập thể:

1. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Công an tỉnh.

3. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Hội Nông dân tỉnh.

5. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Tài chính.

6. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã Ngã Bảy.

7. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Châu Thành A.

8. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Vị Thủy.

Cá nhân:

1. Ông Trịnh Quang Hưng, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy.

2. Ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Bà Trần Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Bà Nguyễn Hồng Diện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

5. Ông Nguyễn Nam Định, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh.

6. Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính.

7. Bà Nguyễn Ngọc Diễm, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8. Ông Võ Văn Bửu, Phó Trưởng ban Ban Xã hội, Hội Nông dân tỉnh.

9. Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Ông Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

11. Ông Huỳnh Thu, Giám đốc Sở Tư pháp.

12. Bà Nguyễn Ngọc Nga, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang.

13. Bà Lê Thanh Lam, Phó Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Long Mỹ.

14. Ông Võ Văn Trung, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh./.

 

;