</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1836/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

V/v Tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 04cá nhân

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho
03
tập thể và 04 cá nhân, kèm theo tiền thưởng 2.100.000 đồng cho mỗi tập thể và 1.050.000 đồng cho mỗi cá nhân (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hậu Giang năm 2011.

 (Kinh phí khen thưởng chi từ nguồn kinh phí Ban Vì sự tiến bộ của
phụ nữ tỉnh).

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và
Xã hội; tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệmthi hành Quyết định nàykể từ ngày ký./.

­Nơi nhận:     
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TH.CT

D\2012\KT\QĐ\Ban VSTBPNu

\BK03TT04CN VSTBPNu

                          KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
 
                                    Trần Thành Lập