</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 405/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thành Lập tại cuộc họp tổng kết tình hình hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh 9 tháng và phương hướng hoạt động quý IV năm 2013

 

 


Ngày 08 tháng 10 năm 2013, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thành Lập chủ trì cuộc họp tổng kết tình hình hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh 9 tháng và phương hướng hoạt động quý IV năm 2013. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và đại diện cơ quan Báo, Đài tỉnh.

Sau khi nghe Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thường trực  Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh 9 tháng, phương hướng hoạt động năm 2013, ý kiến phát biểu của các thành viên trong Ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thành Lập kết luận:

1. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ cơ sở, chấn chỉnh công tác giới nói chung đối với cán bộ công chức tránh tình trạng khan hiếm, thiếu hụt nguồn lãnh đạo nữ trong các cơ quan Nhà nước.

2. Các sở, ngành, địa phương cần tích cực củng cố kiện toàn tổ chức nhân sự Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để hoạt động ngày một hiệu quả hơn; trong đó, đặc biệt chú ý cơ cấu các đồng chí giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan đầu ngành làm Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tại cơ quan, đơn vị.

3. Giao Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tiếp tục củng cố      xây dựng kế hoạch hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh trong đó lồng ghép các chỉ tiêu về giới trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, định kỳ khảo sát thực trạng bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Thường xuyên thu thập và công bố các chỉ tiêu, số liệu về phụ nữ, nam giới của địa phương; khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động 2014 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

 4. Các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhanh chóng nhân rộng gương điển hình tiêu biểu, những kinh nghiệm của các chị em đã vươn lên làm kinh tế giỏi, quản lý cơ quan, doanh nghiệp, nuôi dạy con tốt làm giàu cho gia đình và xã hội thông qua các phong trào do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động.

5. Thống nhất kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Phụ nữ Hậu Giang tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh vào ngày 17/10/2013, tại Hội trường UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó  Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thành Lập đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thành viên Ban VSTBPN tỉnh;

- Lưu: VT, VX.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ã ký)

 

 

 

 

Phạm Thanh Tuyền