Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh - sau một năm hợp nhất
26/2/2021, 16:14 (GMT+7)

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 24/02/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Qua một năm hợp nhất, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 98 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong đó có 46 đảng bộ cơ sở và 52 chi bộ cơ sở, 260 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 4.521 đảng viên.


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho tập thể và cá nhân tại Hội nghị
Thời gian đầu hợp nhất, Đảng bộ gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy; một vài cán bộ, đảng viên có tư tưởng băn khoăn lo lắng. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Ban, sở, ngành, các đoàn thể tỉnh, bằng sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thắng lợi nổi bật.
Trước hết, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy và các cấp ủy quan tâm và xác định có vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đây được xem là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ, do đó mà ổn định được tổ chức bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối; tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên an tâm công tác. Đặc biệt, trước Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở trực thuộc đã triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 07/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Quy định số 1972-QĐ/TU ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị”, gắn Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”.
Quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020, phát động 100% đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tấm gương Bác, lấy kết quả cam kết làm tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Qua thực hiện chuyên đề 2020, các cấp ủy đảng đã có 84 mô hình hay, cách làm hiệu quả; có 20 tập thể, 25 cá nhân được Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng; cấp ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng 51 tập thể, 159 cá nhân.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước việc chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối: 06 đồng chí, Tổ thư ký: 03 đồng chí, Nhóm cộng tác viên BCĐ 35 Đảng ủy Khối: 18 đồng chí; thành lập Nhóm Zalo CTV35-ĐUKHG - Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối có 154 thành viên; cấp ủy cơ sở có tổng số 678 thành viên; thực hiện bóc, gỡ những thông tin xấu, độc trên không gian mạng qua Nhóm Zalo, theo khung từ 20 giờ đến 22 giờ vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần (thời điểm cả nước đồng loạt tham gia) được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.
Bên cạnh đó, việc chỉ đạo thành công đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đây là một dấu ấn tạo điểm tựa để Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Với sự đoàn kết, nổ lực phấn đấu lớn, quyết tâm cao, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2020 đề ra, đạt và vượt 10 chỉ tiêu nhiệm vụ, có chi tiêu vượt 38,9% (kết nạp 132/95 đảng viên). 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một vài hạn chế cần khắc phục trong năm 2021 như: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc quán triệt, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên về yêu cầu cơ cấu của từng nhân sự cụ thể có nơi chưa thật sự sâu sắc, dẫn đến một vài trường hợp không trúng cử; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở một vài đơn vị chưa được cấp ủy quan tâm đúng mức nên còn xẩy ra tình trạng tổ chức, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; việc xây dựng mô hình mới, cách làm hay và biểu dương khen thưởng, nhất là nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều.
Một năm hợp nhất là thời gian không dài nhưng đây là khoảng thời gian vô cùng quan trọng mang dấu ấn sâu sắc, là động lực để Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phấn đấu, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh trong những năm tiếp theo.

                   Trần Thanh Điền - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

     

Các tin khác