QĐ số 1441/QĐ-BTC
17/3/2012, 16:5 (GMT+7)

V/v Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc BTC

BỘ TÀI CHÍNH

----------------

Số 1441/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

--------------------------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành "Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính", gồm:

- Mã số Chương - Phụ lục số 01.

- Danh mục mã số ngành kinh tế - Phụ lục số 02.

- Danh mục mã số nội dung kinh tế - Phụ lục số 03.

- Danh mục mã số chương trình, mục tiêu quốc gia - Phụ lục số 04.

- Danh mục mã số nguồn ngân sách nhà nước - Phụ lục số 05.

- Danh mục mã số các cấp ngân sách - Phụ lục số 06.

- Danh mục mã ngành, lĩnh vực (nhiệm vụ) chi - Phụ lục số 07.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng từ năm ngân sách 2009. Những khoản kinh phí của năm ngân sách 2008 được chuyển nguồn sang năm ngân sách 2009 được hạch toán theo Mục lục ngân sách nhà nước quy định tại Quyết định này. Trường hợp trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khoản thu, chi ngân sách nhà nước mà trong Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này chưa có, các cơ quan, đơn vị áp dụng theo chế độ quy định chung.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, TCHCSN);

- Trang điện tử của Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Sỹ Danh

Các tin khác