QĐ số 1232/QĐ-BTC
17/3/2012, 16:6 (GMT+7)

V/v bổ sung hệ thống Mục lục NSNN áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc BTC

BỘ TÀI CHÍNH

________

Số 1232/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 57/2011/TT-BTC ngày 5/5/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-BTC ngày 10/6/2009, Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 09/4/2010 và Quyết định số 822/QĐ-BTC ngày 6/4/2011  của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung Danh mục mã số nội dung kinh tế của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-BTC ngày 10/6/2009, Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 9/4/2010 và Quyết định số 822/QĐ-BTC ngày 6/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2011. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khoản thu, chi ngân sách nhà nước mà trong hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này chưa có, các cơ quan, đơn vị áp dụng theo chế độ quy định chung.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, TCHCSN);

- Trang điện tử của Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Sỹ Danh

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-BTC ngày 23 tháng 5 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Bổ sung Danh mục mã số nội dung kinh tế (Mục, Tiểu mục) áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính như sau:

 

I/ DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC)

 

Nhóm, tiểu nhóm

Mã số

DANH MỤC - NỘI DUNG

Nội dung hạch toán

Mục

Tiểu mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PHẦN CHI

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 0500:

 

CHI HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu nhóm 0129:

 

Chi thanh toán cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

6100

 

 

Phụ cấp lương

 

 

 

6121

 

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Phản ánh khoản chi thanh toán phụ cấp  công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác