Thể lệ Cuộc thi “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2020
10/3/2020, 14:11 (GMT+7)

Phổ biến một số quy định phải thực hiện trong quá trình tổ chức cuộc thi, đồng thời làm cơ sở và tiêu chí chấm điểm cho Ban Giám khảo, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp giải cho các tác phẩm dự thi.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/QÐ-STTTT ngày 04/03/2020

của Ban Tổ chức Cuộc thi “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông”

tỉnh Hậu Giang năm 2020)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

Phổ biến một số quy định phải thực hiện trong quá trình tổ chức cuộc thi, đồng thời làm cơ sở và tiêu chí chấm điểm cho Ban Giám khảo, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp giải cho các tác phẩm dự thi.

2. Yêu cầu

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi thực hiện theo đúng nội dung Thể lệ này.

            II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 - Về tác giả: Là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo hoặc nhóm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp hoạt động trong tỉnh Hậu Giang, tuân thủ đúng nội dung Thể lệ giải đều được tham gia (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các cá nhân trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

- Về tác phẩm: Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm đã được đăng tải trên các loại hình báo chí, Bản tin của các sở, ban, ngành và địa phương, trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/10/2020, có xác nhận của Ban Biên tập cơ quan báo chí đó.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỂ LOẠI

1. Nội dung

Tác phẩm báo chí tham dcuộc thi tập trung vào các nội dung sau:

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương đối với công tác bảo đảm TTATGT.

- Biểu dương các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những giải pháp hay, cách làm tốt, mô hình có hiệu quả trong công tác bảo đảm TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông.

- Phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các biểu hiện, hành vi tiêu cực là nguyên nhân gây mất TTATGT nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác đảm bảo TTATGT trên lĩnh vực đường bộ (về hạ tầng giao thông vận tải; công tác tuần  tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; chính sách và thực thi chính sách về an toàn giao thông; ý thức người tham gia giao thông…) 

2. Hình thức

- Đối với báo in (kể cả báo điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin các sở, ban, ngành): Tác phẩm dự thi được trình bày trên một mặt giấy A4, chừa lề rộng từ 4cm trở lên, cỡ chữ 14 (mỗi loạt bài không quá 3 kỳ) (có 06 bản kèm theo).

- Đối với báo hình, báo nói: Phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật, văn bản thể hiện quy cách như báo in (có 6 bản kèm theo) cùng với đĩa VCD hoặc DVD, USB kèm theo (mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm). Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

3. Thể loại: Tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: phóng sự, điều tra, phản ánh, ghi nhanh, ký báo chí, ký sự nhân vật, chính luận, bình luận…

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM, TÁC GIẢ

1. Quy định chung

1.1. Đối với tác phẩm dự thi

 - Các tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và Thể lệ giải;

- Số lượng tác phẩm gửi dự thi: Tối đa không quá 05 tác phẩm/01 tác gi;

- Các tác phẩm dự thi chưa đạt giải ở bất kỳ cuộc thi trước đây;

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự Cuộc thi;

- Ban Tổ chức sẽ không hoàn trtác phẩm dự thi cho tác gi, đồng thời được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm đạt giải tham gia Cuộc thi Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” năm 2020 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức;

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan;

- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận.

1.2. Đối với tác giả

- Tác giả tham gia cuộc thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, các quy định hiện hành và Thể lệ cuộc thi;

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề sở hữu liên quan đến tác phẩm dự thi theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan.

2. Quy định riêng

- Đối với thể loại báo in: số lượng tối thiểu là 800 từ/bài;

- Đối với thể loại báo điện tử: số lượng tối thiểu là 1.200 từ/bài;

- Đối với tác phẩm báo in tham gia Cuộc thi có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt ra từ trang báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng.

- Đối với tác phẩm báo điện tử tham gia cuộc thi phải in trên giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Báo hình:

- 01 giải Nhất (3.000.000 đồng)

- 01 giải Nhì (1.500.000 đồng)

- 01 giải Ba (1.000.000 đồng)

- 02 giải Khuyến khích (600.000 đồng/giải)

2. Báo nói

- 01 giải Nhất (3.000.000 đồng)

- 01 giải Nhì (1.500.000 đồng)

- 01 giải Ba (1.000.000 đồng)

- 02 giải Khuyến khích (600.000 đồng/giải)

3. Báo in

- 01 giải Nhất (3.000.000 đồng)

- 01 giải Nhì (1.500.000 đồng)

- 01 giải Ba (1.000.000 đồng)

- 02 giải Khuyến khích (600.000 đồng/giải)

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

- Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày công bố Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến hạn chót là 17h ngày 01 tháng 10 năm 2020 (Đối với các tác phẩm tính qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện)

Thời gian trao giải (dự kiến trung tuần tháng 10/2020).

- Nơi nhận tác phẩm dự thi: Các tác phẩm tham dự gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (Địa chỉ: số 3, đường Điện Biên Phủ, Phường 5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang). Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dGiải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Ghi chú: Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên website của Sở Thông tin và Truyền thông: http://tttt.haugiang.gov.vn.

            Thời gian công bố và địa điểm tổ chức trao giải, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau..

Các tin khác